i brug af alt på hjemmesiden. Adgang fra alle sider
Gå til

Tilbage

 

 

Copyright  © 1997-2001


 Information om ophavsret/copyright  

Det sker en gang imellem, at både private og virksomheder krænker ophavsretten til andres materiale. I de fleste tilfælde er det citater fra tekster som ikke får behørig kildeangivelse, andre gange er det direkte misbrug med kommerciel interesse.

Da jeg har valgt at bruge Internet som medie, vil jeg uvilkårligt være kraftigere udsat for misbrug end mange andre medier. Dette skyldes naturligvis, at data frit tilgængeligt for alle med en opkobling, hvilket netop er pointen i denne distribution på www.winslow.dk, som skal være til glæde og gavn for andre slægtsforskere.

Da langt de færreste er bekendt med der faktisk findes lov om hvad man kan tillade sig at bruge af information, har jeg valgt at bringe en uddybende artikel - og ikke kun tage det for givet, at læseren ved hvad ophavsretten indebærer.

Derfor:

Alt som er tilgængeligt på www.winslow.dk er dækket ind af ophavsretsloven

Hvem bryder loven om ophavsret

Alle som misbruger andres materiale uden at have fået udgiverens eller forfatteren skriftlige godkendelse forud for brugen, overtræder bekendtgjort lov om ophavsret jævnfør lovbekendtgørelse nummer 194 af 11. Marts 1997, med de ændringer der følger af lov nummer 407 af 26. Juni 1998.

På almindelig dansk betyder dette, at benytter man andres materiale, hvor indholdet falder udenfor at være begrænsede citater med behørig kildeangivelse, er det direkte lovbrud !

Dog er det tilladt, at fremstille og lade fremstille ENKELTE eksemplarer af et offentliggjort værk til privat brug - men ikke til videre intern som ekstern offentliggørelse, publicering eller direkte til kommerciel brug.

Det skal samtidig nævnes, at selvom det ikke direkte står angivet, uanset om det er på www.winslow.dk eller et andet websted, så er det offentliggjorte materialet beskyttet af ophavsretsloven.

De typiske paragraffer som overtrædes

Selvom ophavsretsloven i sin nuværende udgave består af 93 paragraffer, hvor flere af dem samtidig er inddelt i flere understykker, så er der nogle paragraffer som typisk overtrædes og dermed medfører retsforfølgelse.

De følgende 5 paragraffer, er blandt andet dem som Dansk Journalist Forbund, med stor succes retsforfølger lovovertrædelser af ophavsretsloven med :

§ 2. Ophavsretten medfører, med de i denne lov angivne indskrænkninger, eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik.

§ 3. Ophavsmanden har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver, såvel på eksemplarer af værket som når dette gøres tilgængeligt for almenheden.

§ 12. Af et offentliggjort værk må enhver fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til sin private brug. Sådanne eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde.

§ 22. Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skikog i det omfang, som betinges af formålet.

§ 83. Den, som forsætligt eller uagtsomt overtræder en af de i § 76 og § 77 nævnte bestemmelser, har pligt til at udrede rimeligt vederlag for udnyttelsen samt erstatning for den yderligere skade, som overtrædelsen måtte have medført.

Til disse paragraffer er der yderligere understykker, som uddyber og præcisere de kriterier som kan medføre sagsanlæg. For yderligere information, se da hele ophavsretsloven.

winslow.dk tøver ikke

Når jeg får information om eller finder steder, hvor ophavsretten er blevet krænket, både ved brug af tekst som er udviklet af www.winslow.dk, vil lovovertræderen modtage en skrivelse med krav om vederlag, erstatning og godtgørelse fra winslow.dk.

I tilfælde af det er winslow.dk som optager retsforfølgelsen, påkalder winslow.dk sig følgende fordeling :

Vederlaget vil gå direkte til skribenten, som har skrevet teksten til winslow.dk. Erstatning vil blive delt mellem winslow.dk og skribent for brud på ophavsretsloven. Godtgørelse vil gå til www.winslow.dk for anslået tabt indtjening på grund af publicering et andet sted - da teksten eller artiklen netop er winslow.dk's ressource og produkt. I tilfælde af, at indsigelsen ikke kan klares med forlig, vil winslow.dk samtidig gøre sine besøgende opmærksom på lovovertrædelsen med lovovertræderens navns nævnelse på sine sider.

Det samme gør sig gældende, hvis en privatperson eller virksomhed gentagede gange krænker loven om ophavsret ved, at benytte materiale fra winslow.dk som der ikke findes skriftelig og dermed gyldig er godkendelse for.

Kun citater og mindre uddrag

Ønsker man at benytte tekst fra winslow.dk, er det tilladt at publicere citater og mindre uddrag af artikler og lignende tekster. Der skal samtidig være behørig kildeangivelse til både winslow.dk som udbyder og til skribenten via navn og e-mail adresse.

Det er samtidig tilladt at linke til en artikel e.a. på winslow.dk, hvor indholdet på ingen måde ændres, hverken tekst- eller layoutmæssigt. I tilfælde af, man ønsker at benytte en artikel eller teksts indhold i eget layout, skal dette først godkendes via forudgående skriftelig samtykke med winslow.dk.

Det er muligt at købe rettigheden til at publicere en artikel eller tekst, dog stadig med behørig kilde for originalt publiceringssted og skribentens navn og e-mail adresse. Kontakt winslow.dk for yderligere information. via undertegnede.

Skribenten vil i de fleste tilfælde være indertegnede.

Med venlig hilsen

Kim Winsløw